ESWT Tedavisi

Ekstrakorporeal Şok Dalgası Tedavisinin Tarihçesi

Şok dalgası tedavisi olarak da adlandırılan Ekstrakorporeal Şok Dalgası Tedavisi (ESWT), ilk olarak 1982’de ürolojik durumların tedavisi için klinik uygulamaya girmiştir. Bu teknolojinin üriner taşların tedavisindeki başarısı, onu hızla birinci basamak, noninvaziv ve etkili bir yöntem haline getirdi. Ardından ortopedide ESWT çalışıldı ve total kalça artroplastisi revizyonlarında çimentoyu gevşetebileceği belirlendi. Ayrıca, 1980’lerde yürütülen hayvan çalışmaları, ESWT’nin kemik-çimento arayüzünü güçlendirebileceğini, osteojenik yanıtı iyileştirebileceğini ve kırık iyileşmesini iyileştirebileceğini ortaya koydu   Kırık rehabilitasyonunda Şok dalgası tedavisinin faydalı olduğu gösterilmiş olsa da, çoğu ortopedik araştırma alt ve üst ekstremite tendinit, fasciopati ve yumuşak doku problemlerine odaklanmıştır.

ESWT’nin Fizyolojisi

Şok dalgaları, doğrusal olmama, yüksek tepe basıncı ve ardından düşük gerilme genliği, kısa yükselme süresi ve kısa süre (10 ms) dahil olmak üzere belirli fiziksel özelliklere sahip ses dalgalarıdır. Tek bir darbeye, geniş bir frekans aralığına (0-20 MHz) ve yüksek basınç genliğine (0-120 MPa) sahiptirler.

Bu özellikler, pozitif ve negatif bir şok dalgası fazı üretir. Pozitif faz, doğrudan mekanik kuvvetler üretirken, negatif faz, daha sonra yüksek hızlarda patlayan ve ikinci bir şok dalgası oluşturan kavitasyon ve gaz kabarcıkları üretir.

Ultrason dalgalarıyla karşılaştırıldığında, şok dalgası tepe basıncı, bir ultrason dalgasının tepe basıncından yaklaşık 1000 kat daha fazladır.

ETKİ MEKANİZMASI

ESWT tedavisinin etkileri konusunda çok fazla çalışma vardır. Bununla birlikte, ESWT için önerilen etki mekanizmaları şunları içerir: tendon-kemik birleşim yerinde neovaskülarizasyonu teşvik etmek, tendinitlerin proliferasyonunu ve osteoprogenitör farklılaşmasını uyarmak , lökosit infiltrasyonunu artırmak , büyüme faktörünü yükseltmek , kollajen sentezini ve  doku yeniden şekillenmesini uyarmak için protein sentezi yaratmak.

Şok Dalgası Terapisinin İlkeleri

Doğrudan şok dalgası ve dolaylı kavitasyon etkileri hematom oluşumuna ve daha sonra yeni kemik veya doku oluşumunu uyaran fokal hücre ölümüne neden olur.

Şok Dalgası Tedavisi Endikasyonları

Şok dalgası tedavisi öncelikle yaygın kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Bunlar şunları içerir:

 • Üst ve alt ekstremite tendinopatileri
 • Büyük trokanterik ağrı sendromu
 • Medial tibial stres sendromu
 • Patellar tendinopati
 • Plantar fasiyopati
 • Adeziv Kapsülit
 • Uzun kemik kırığının kaynamaması
 • Femur başı avasküler nekrozu 
 • Diz osteoartriti 
 • Topuk Dikeni

Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisi için ESWT protokolü doktor kontrolündedir. Tedavi dozu hematom yaratma ilkesiyle hastanın iyileşme fizyolojisine uygun olarak doktor tarafından seçilir.

Fizyoterapide ESWT’ye Kontrendikasyonlar

 1. Gebelik
 2. Büyük kan damarları ve sinirler üzerinde
 3. Kalp pilleri veya diğer implante edilmiş cihazlar
 4. Açık Yaralar
 5. Epifiz
 6. Tromboz dahil kan pıhtılaşma bozuklukları
 7. Enfeksiyon
 8. Kanserli dokular
 9. Hastanın zihinsel durumu ve/veya işbirliği yapamaması.

ESWT ve Terapötik Ultrason Arasındaki Farklar

 • Terapötik ultrason yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanırken ESWT daha düşük frekanslı dalgaları kullanır.
 • Ultrason, dokularda termal veya termal olmayan etkiler üretebilirken, ESWT ısıtma etkilerine neden olmaz.

Terapötik Ultrason ve ESWT arasındaki benzerlikler

 • Her iki yöntem de terapötik faydalar sağlamak için akustik dalgalar kullanır .
 • Her ikisi de ses dalgalarını tedavi edilen dokulara iletmek için bir birleştirme ortamından yararlanır.
 • Her ikisi de invaziv olmayan tedavi biçimleridir.

kanıta dayalı

Rompe ve çalışma arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmaya göre , radyal şok dalgası tedavisi ile kombinasyon halinde germe egzersizleri, proksimal plantar fasiyopatinin kronik semptomlarının tedavisinde tek başına tekrarlayan radyal basınç dalgası tedavisinden daha etkilidir. Hastalar, Electro Medical Systems tarafından üretilen bir balistik cihaz (hava kompresörü basıncı 4 bar; hız 8 Hz) ile oluşturulan, haftalık aralıklarla üç seans 2000 radyal basınç darbesine (EFD = 0.16 mJ/mm2) tabi tutuldu.

Yalçın ve ark. 108 hastada kalkaneus mahmuzlarında ESWT’nin klinik sonuçlarını ve radyolojik değişikliklerle ilişkisini araştıran bir çalışma bildirmiştir. Tüm hastalara 5 hafta boyunca haftada bir radyal basınç dalgası tedavisi uygulandı (0,05 mJ/mm2’lik bir EFD’den başlayan ve 0,4 mJ/mm2’ye kadar çıkan 2000 basınç dalgası). Tedaviden sonra hastaların yaklaşık %67’si hiç ağrı bildirmedi; bununla birlikte, klinik sonuç ile radyolojik değişiklikler arasında bir ilişki yoktu. Yazarlar, radyolojik değişiklik olmadan bile etkili olduğu sonucuna varmışlardır.